Overeenkomst bouw 130 woningen te De Zilk ondertekend

Wethouder Knapp en Jan van Duijn van Van Rhijn Bouw, hebben vrijdag 23 september jl. op het gemeentehuis van Noordwijkerhout een koop- en samenwerkingsovereenkomst getekend voor de bouw van 130 woningen op de locatie van het voormalig zoutdepot in De Zilk.

De gemeenteraad heeft in 2008 het structuurplan De Zilk vastgesteld, omdat de leefbaarheid in De Zilk onder druk stond. Er zijn te weinig passende woningen voor starters en ouderen. Hierdoor trekken inwoners weg en dreigt er te weinig draagvlak te ontstaan voor winkels en maatschappelijke voorzieningen.

Om deze redenen is er in 2011 gekozen om de herontwikkeling van De Zilk in zes deelprojecten uit te voeren:

  1. De bouw van 34 woningen aan het Hanenhof (voormalig Hoekgat 2);
  2. Een hoog niveau renovatie van Trefcentrum De Duinpan;
  3. Nieuwbouw van de Egelantierschool;
  4. Het verplaatsen en nieuwbouw van het sportcomplex Van Nispen;
  5. De bouw van 10 grondgebonden woningen naast de Egelantierschool;
  6. De bouw van 130 woningen op de locatie Zoutdepot.

De eerste vier deelprojecten zijn inmiddels afgerond en het vijfde deelproject is voor het einde van dit jaar gereed. Met de ondertekening van de overeenkomst kan gestart worden met de uitvoering van het vijfde deelproject: de bouw van 130 woningen in de komende 10 jaar.

Beeldkwaliteitsplan
Voor de bouw van de woningen is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierin is aangegeven waar en wat er gebouwd mag worden en wat de architectonische en stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn voor de uitwerking van de plannen.

Het beeldkwaliteitsplan is opgesteld in nauw overleg tussen een extern stedenbouwkundig adviseur, de stedenbouwkundig medewerker van de gemeente, de welstandsgedelegeerde en Van Rhijn Bouw. De raad is voorgesteld het plan op 29 september a.s. vast te stellen.

Het Zilt
De nieuwe woonwijk krijgt de naam Het Zilt. Deze naam verwijst enerzijds naar het verre verleden toen dit gebied achter de strandwallen in verbinding stond met de Noordzee. Vervolgens ontstond hier een soort kwelder met zout water, dat later zilt werd. Anderzijds verwijst de naam Het Zilt ook naar het voormalige gebruik van deze locatie als zoutdepot.

Overeenkomst bouw 130 woningen te De Zilk ondertekend